Kurs detektywistyczny


Chcesz zostać detektywem? Jesteś kreatywny i chcesz zacząć wykonywać nieschematyczną, interesującą pracę? Zadzwoń, zapytaj o kursy i szkolenia!

 
 

Aktualnie o wydanie licencji może ubiegać się osoba, która spełnia poniższe wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. ukończyła 21 lat
3. posiada wykształcenie minimum średnie
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat
8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim
10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Zrealizowane kursy:

Zielona Góra - 08.10.2018r.
Wrocław - 24.10.2018r.
Gorzów Wielkopolski - 12.11.2018r.

Koszalin - 10.12.2018r.

Planowane terminy najbliższych kursów:

Szczecin- 14.10.2019r.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter Detego

Dzięki któremu otrzymasz:

  • 10% rabatu na usługę detektywistyczną
  • 10% rabatu na kurs detektywistyczny
  • aktualne informacje dotyczące usług naszej agencji
  • możliwość otrzymania karty rabatowej

 
 

W sprawie szczegółowej oferty i dokładnego cennika usług detektywistycznych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.